noviembre 06, 2006

PEPINO, el muñeko vudú - Tira # 15